TheFlow making progress with running the PSP’s Grand Theft Auto games on the PSVita at its native resolution (960×544) – You may soon be able to play GTA without blurriness on your PSVita!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *