Madlad cuts motherboard in half to create portable Sega Saturn (and it works!)

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *