OpenXcom-vita by Northfear v1.0-vita.1

[​IMG]

OpenXcom port for PS Vita.

  • OpenXcom is an open-source clone of the popular “UFO: Enemy Unknown” (“X-COM: UFO Defense” in the USA release) and “X-COM: Terror From the Deep” videogames by Microprose, licensed under the GPL and written in C++ / SDL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0987929209