List game ps4 hack – muaocung.com

CONDITIONS REQUISES : Console PS4 1.76 + PC Socat for Windows: http://bit.ly/2yKtJ5Z Netcat: http://bit.ly/2hNbIRd Elf Loader: http://bit.ly/2hNbIRd Payloads for Game Disc: http://bit.ly/2y1GWtA FileZilla (FTP Client): http://bit.ly/1gEw9op Game Backups: http://bit.ly/2xXhTIP
LISTES DES PATCHS DE JEUX COMPATIBLE PS4 1.76

US

EU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *