Link download World Of Final Fantasy psvita | psncardus.com

Link: https://mega.nz/#!v04BjaZb!gCrnN3z4pCRoLoXEpJlxizZVE_X4D_1WsPRtKoFW2IQ

Voice JP: https://mega.nz/#!X1RUxIwK!0UeFt1p5eooIh8VICFk9a6TkRMpQVxJbwKAE_hayUlE

Info

World of Final Fantasy
WoFF cover art (US).jpg

North American cover art
Developer(s)
Publisher(s) Square Enix
Director(s) Hiroki Chiba
Producer(s) Shinji Hashimoto
Artist(s)
Writer(s) Hiroki Chiba
Composer(s) Masashi Hamauzu
Series Final Fantasy
Engine Orochi 3
Platform(s)
Release date(s)
  • NA: October 25, 2016
  • JP: October 27, 2016
  • EU: October 28, 2016
Genre(s) Role-playing
Mode(s) Single-player

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *