Game free cho plus tháng 1/2017| psncardus.com

  • Day of The Tentacle Remastered, PS4 (Cross buy on PS Vita)
  • This War of Mine: The Little Ones, PS4
  • Blazerush, PS3
  • The Swindle, PS3 (Cross Buy on PS4 and PS Vita)
  • Azkend 2, PS Vita
  • Titan Souls, PS Vita (Cross Buy on PS4)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *